54% verwacht dat institutionele beleggers hun exposure naar opkomende markten obligaties in de komende drie jaar zullen uitbreiden; slechts 7% rekent op een afname • Diversificatievoordelen worden genoemd door 60% van degenen die een toename van de exposure verwachten; 56% wijst op aantrekkelijke waarderingen • 40% vindt dat opkomende markten obligaties in een klimaat van lage economische groei een betere voor risico gecorrigeerde exposure bieden

Diversificatievoordelen en aantrekkelijke waarderingen zijn twee van de belangrijkste redenen die institutionele beleggers noemen voor een verwachte uitbreiding van de exposure naar opkomende markten obligaties (EMD), zo blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners*.

Meer dan de helft (54%) van de respondenten in het onderzoek verwacht dat institutionele beleggers hun exposure naar de beleggingscategorie in de komende drie jaar zullen uitbreiden. Slechts 7% van de respondenten verwacht een afname. Drie van de vijf (60%) van degenen die een hogere exposure verwachten, zeggen dat dit het gevolg is van de diversificatievoordelen van EMD, 56% zegt dat dit komt doordat de waarderingen veel aantrekkelijker zijn dan die van andere obligaties en het extra risico rechtvaardigen. Twee op de vijf (40%) zegt dat EMD in een klimaat van een lage economische groei zorgt voor een betere voor risico gecorrigeerde exposure.

De standpunten van de beleggers komen overeen met de verwachtingen van NN Investment Partners voor EMD.

Marco Ruijer, Portefeuille manager in het EMD Hard Currency-team binnen de EMD-boetiek van NN Investment Partners, licht toe: “De huidige gunstige wereldwijde liquiditeit wordt ondersteund door een ongekend monetair beleid van de centrale banken. We verwachten daarom dat de allocaties naar EMD zullen aanhouden, gedreven door de aantrekkelijke waarderingen, het herstel van de fundamentals in opkomende markten en diversificatievoordelen.”

Wat betreft diversificatie is het grootste voordeel van EMD ‘geografisch’; dit werd door 52% genoemd. Andere voordelen die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn een betere inkomensgeneratie (48%), een betere exposure naar kredietrisico (46%), een betere exposure naar de kredietsector (20%) en de duratie (14%).

Factoren die EMD zelfs nog aantrekkelijker kunnen maken, zijn onder meer het mogelijk uiteenvallen van de Europese Unie (41%), een Brexit (25%), een verhoging van de rente door de Federal Reserve (25%), een stijging van de Amerikaanse inflatie (19%) en een toename van de inflatie in de eurozone (15%).

Beleggers maken zich voor deze beleggingscategorie het meest zorgen om politieke onzekerheid (43%), de kredietkwaliteit (42%), de liquiditeit (27%), een vertraging in China (23%), een toename van het aantal wanbetalingen (20%), oplopende rentes (17%), een toenemende inflatie (17%) en een tekort aan obligaties (6%).

Marco Ruijer vervolgt: “De obligatierentes in opkomende markten zijn aantrekkelijk voor beleggers, die al enige tijd sterk op zoek naar beleggingen met hoge inkomesten.. Als de wereldeconomie blijft aantrekken, zullen beleggers meer in deze categorie investeren, omdat ze meer en meer vertrouwen krijgen in de kredietwaardigheid van EMD en dit als een zeer goede manier zien om te spreiden in opkomende markten.

Bijna de helft (46%) van onze respondenten verwacht dat de fundamentele kredietomstandigheden in opkomende markten in de komende twee tot drie jaar zullen verbeteren; 24% rekent op een verslechtering.”

“Uit ons onderzoek blijkt ook dat beleggers enkele bedenkingen hebben ten aanzien van EMD in het algemeen. De meerderheid (60%) vindt het risicovol om een brede passieve aanpak te hanteren, in plaats van een actieve assetallocatie om de beste mogelijkheden te selecteren en het risico elders te beheersen.”

Beleggers vinden gemiddeld dat 6% van een portefeuille in EMD belegd zou moeten zijn, meer dan één op de zeven (15%) vindt dat de exposure meer dan 10% zou moeten zijn.

Verwacht wordt dat het aantal emissies van EMD in de komende drie jaar zal toenemen; 56% geeft dit aan. Slechts 8% gaat uit van een afname.

*Resultaten van een onderzoek van NN Investment Partners, uitgevoerd door Citigate Dewe Rogerson onder 86 internationale institutionele beleggers in juli en augustus 2016

EINDE

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.